Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Δημοτικό Συμβούλιο » Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται σήμερα από 33 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 17 ανήκουν στην παράταξη της πλειοψηφίας, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 16 ανήκουν στους μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος. Στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο έχουν εκλεγεί και συμμετέχουν σύμβουλοι από τέσσερις συνδυασμούς.

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε 2,5 χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναλυτικά η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 2. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 4. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 6. ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
 7. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 8. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 9. ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 10. ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
 11. ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 13. ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 14. ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 15. ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ
 16. ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 17. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 18. ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 19. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 20. ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 21. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
 22. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 23. ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 24. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 25. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 26. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 27. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)
 28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 29. ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 31. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
 32. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 33. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) “Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας”. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ’ αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

 • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
 • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
 • ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.