Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Επιτροπή Ποιότητα Ζωής » Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 9 μέλη, τον Δήμαρχο και 8 Δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 5 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 3 ανήκουν στις παρατάξεις των μειοψηφιών.

Τα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται από τον Δήμαρχο, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι από την αντιπολίτευση.

Σήμερα η Επιτροπή αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πρόεδρος
2. ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Δ.Σ. πλειοψηφίας
3. ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
4. ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ.Σ. μειοψηφίας
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Σ. πλειοψηφίας
2. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΟΥΡΑΦΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
4. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ.Σ. μειοψηφίας
5. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων. Τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στη Διαύγεια.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, του Νόμου 3852/2010 για:

  • Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
  • Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων.
  • Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

  • Θέματα καθορισμού χρήσεων γης.
  • Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
  • Τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με αντικείμενο, αρμοδιοτήτων.
  • Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ.
  • Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

1.      Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.    

Αθανασόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος

Πρόεδρος

2.    

Παπαγεωργίου Αναστάσιος

Δ.Σ. πλειοψηφίας

3.    

Καλοφωλιάς Δημήτριος  

>>         >>

4.    

Στραβόλαιμος Γεώργιος

>>         >>

5.   /

Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος

>>         >>

6.    

Μπρατσιάκος Ιωάννης

>>         >>

7.    

Τσερπές Αναστάσιος

Δ.Σ. μειοψηφίας

8.    

Ξενόγιαννης Νικόλαος

>>           >>

9.    

Τράκας Ανδρέας

>>           >>

 

 

 

 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.    

Τσέλιου-Μουρούφα Ελένη

Δ.Σ. πλειοψηφίας

2.    

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

>>           >>

3.    

Μακρής Χαράλαμπος

>>           >>

4.    

Βουτιέρος Γεώργιος

>>    μειοψηφίας

5.    

Καρύδης Χρήστος

>>           >>

6.    

Μπουρίκας Κωνσταντίνος

>>           >>