Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης
Η 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσσήνη 10 – 12 – 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ : 22858

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση (45η συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την ισχείουσα ΚΥΑ στις 14 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσληψη προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2021 – 2022

2. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός μελών επιτροπής του έργου με τίτλο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Β΄ΦΑΣΗ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μεσσήνης

6. Εξειδίκευση πιστώσεων

7. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

Δήμαρχος