Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 47η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου
Η 47η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      24  – 12 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ : 24025 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση (47η συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ισχείουσα ΚΥΑ στις 28  Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Τρίτη  και με ώρα 11:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 1. 1.             

Παράταση συμβάσεων  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για αντιμετώπιση του COVID 19.

 1. 2.             

Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16408/15.09.2021 για την «προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα με οπίσθιο καταστροφέα και παρελκόμενα όπως στις τεχνικές προδιαγραφές (ομάδα Α)

 1. 3.             

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 2ου τριμήνου 2021

 1. 4.             

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 3ου τριμήνου 2021

 1. 5.             

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή

 1. 6.             

Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων.

 1. 7.             

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μεσσήνης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πράξη: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

 1. 8.             

Tροποποίηση της  προγραμματικής σύμβασης, για την πράξη «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 

 1. 9.             

Χορήγηση παράτασης για τo έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ στις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 ΤΟΥ Α΄ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1-2-3&4» 

 1. 10.          

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

 1. 11.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ».

 1. 12.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»

 1. 13.          

Χορήγηση παράτασης για την Προμήθεια χλοοτάπητα και περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 για την ΤΚ Λευκοχώρας του Δήμου Μεσσήνης

 1. 14.          

Χορήγηση παράτασης για την παροχή υπηρεσίας (εργασίας)  με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΣΗΝΗΣ».

 1. 15.          

Έγκριση  της  29/2021 απόφασης της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του Προγράμματος Δράσης έτους 2022 της ΚΕΑΔΗΜ»

 1. 16.          

Έγκριση της 29/2021 απόφασης της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ «Κατάρτιση και έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ»

 1. 17.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

 1. 18.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος