Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου
Η 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη        02    – 09 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :   15751    

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (34η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 6 Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα   και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 1. 1.             

Αναστολή διαδικασίας εκμίσθωσης χωρου για Λούνα -  πάρκ.

 1. 2.             

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

 1. 3.             

Έγκριση πρακτικού Δημόσιας Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας με φανερή προφορική διαιδκασία προσφορών για την εκμίσθωση  ξύλινου προκατασεκυασμένου οικίσκου και του πειριβάλλοντος οικοπέδου αυτού στην περιοχή του Πολυλιμνίου Δ.Ε. Βουφράδος Δήμου Μεσσήνης. 

 1. 4.             

Έγκριση πρακτικού Δημόσιας Πλειοδοτικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας με φανερή προφορική διαιδκασία προσφορών για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου ΑΒΚ 48 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.  

 1. 5.             

Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – Προσωρινοί ανάδοχοι.

 1. 6.             

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ  Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ».

 1. 7.             

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

 1. 8.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

 1. 9.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ».

 1. 10.          

Τουριστική Προβολή του Δ. Μεσσήνης μέσα από το διαδίκτυο.

 1. 11.          

Ορισμός Υπολόγου για την δαπάνη επέκτασης δικτύων  Δημοτικού φωτισμού από τη ΔΕΔΔΗΕ.

 1. 12.          

Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.

 1. 13.          

Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος  

New layer...
New layer...