Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ.
Η 36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μεσσήνη      23  – 09 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ :      17092  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση δια ζώσης (36η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17.09.2021 (ΦΕΚ 4337/18.09.2021 τεύχος Β')  που ισχύει για το χρονικό διάστημα έως 27.09.2021 στις 27 Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα  και με ώρα έναρξης στις 11 :00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 1. 1.             

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 2.             

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης φακέλων προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» - προσωρινοί αναδόχοι

 1. 3.             

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» - Κατακύρωση διαγωνισμού

 1. 4.             

Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου επιφανείας  11,88 τ.μ.  στην πλατεία Πεταλιδίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

 1. 5.             

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας» 

 1. 6.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 7.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 8.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ».

 1. 9.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 »

 1. 10.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 11.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 12.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ" 

 1. 13.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

 1. 14.          

Έγκριση προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευής του ΚΗΙ 4168 φορτηγού  του Δήμου Μεσσήνης».

 1. 15.          

Ορισμός υπολόγου για ταχυδρομικά τέλη

 1. 16.          

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής

 1. 17.          

Εξειδίκευση πίστωσεων

 1. 18.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

 1. 19.          

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος