Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Οκτωβρίου 2021
Η 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Οκτωβρίου 2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση δια ζώσης (37η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β')  που ισχύει για το χρονικό διάστημα έως 04.10.2021 στις 06 Οκτωβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.             

Παράταση συμβάσεων  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για αντιμετώπιση του COVID 19.

  1. 2.             

Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»- ΟΜΑΔΑ Β. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

  1. 3.             

Έγκριση 1ο ΑΠΕ και 1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπ. Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης»

  1. 4.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

  1. 5.             

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  προμήθειας Τεντών και λοιπού εξοπλισμού για τη στήριξη κινητής μονάδας ΕΟΔΔΥ, σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης.

  1. 6.             

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και χαρτοσήμου

  1. 7.             

Ορισμός υπολόγου για προμήθεια γεωγραφικών υλικών-αεροφωτογραφίες

  1. 8.             

Εξειδίκευση πίστωσεων

  1. 9.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

  1. 10.          

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος