Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στις 10 π.μ.
Η 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στις 10 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      11  – 10 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      18253 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση δια ζώσης (38η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ισχειουσα ΚΥΑ στις 15 Οκτωβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 1. 1.             

Λήψη από   Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών

 1. 2.             

Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος των αποδεκτών προσφορών για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024»- ΟΜΑΔΑ Β. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) και ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΔΕΥΑΜ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) έως την 30-04-2022

 1. 3.             

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων τοπικής κοινότητας Διοδίων»

 1. 4.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 5.             

Χορήγηση παράτασης για τo έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» 

 1. 6.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (Α.Μ: 1277-83-/2018)

 1. 7.             

Έγκριση προδιαγραφών για την «Δαπάνη επισκευής του ΚΗΗ 4960 φορτηγού  του Δήμου Μεσσήνης».

 1. 8.             

Απόδοση Εντάλματος Προπληρωμής

 1. 9.             

Εξειδίκευση πίστωσεων

 1. 10.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

 1. 11.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος