Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 48η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Δεκεμβρίου
Η 48η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      24  – 12 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :   24027 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση (48η συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ισχύουσα ΚΥΑ στις 30 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και με ώρα 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.             

Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής

  1. 2.             

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος