Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2022 τη Δευτέρα στις 17 Ιανουαρίου
Η 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2022 τη Δευτέρα στις 17 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη        13   – 01 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :           707

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 1η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17η Ιανουαρίου  2022 ημέρα   Δευτέρα και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/07.01.2022 (ΦΕΚ 32/08.01.2022 τεύχος Β’) για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.             

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

  1. 2.             

Προγραμματισμός προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.  

  1. 3.             

Απόφαση για την σύναψη  της 2ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ αρ. 1/2020 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024» – Ομάδες Α, Ζ, Η.

  1. 4.             

Έγκριση πρακτικού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ» - Κατακύρωση διαγωνισμού

  1. 5.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

  1. 6.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

  1. 7.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 »

  1. 8.             

Εξειδίκευση πιστώσεων  

  1. 9.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

  1. 10.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος