Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Μεσσήνης διακηρύσσει διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για: Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου έργου για την υλοποίηση της πράξης (υποέργο 1) «Δομική ενεργειακή και λειτουργική αποκατάσταση του παλιού δημαρχείου Μεσσήνης».

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

04 ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΕΙΟΥ

ESPD REQUEST

257.2022

01 ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

02 ΤΕΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

  03 ΕΣΥ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

PROJECT PLANNING FINANCIAL