Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή στις 7 Μαΐου
Η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή στις 7 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   29 –  04  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     7482   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                            

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 10η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την 7η  Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης την 19:00, για την  λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1.  

Τροποποίηση της 488/2015 Απόφασης  Δ.Σ.  «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών – διαγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς».

  1.  

Καθορισμός κριτηρίων εγγραφών - επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης

  1.  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

  1.  

Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

  1.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

  Νικόλαος Φύκιρης