Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου
Η 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     04–  06  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    9837    

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 13η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την 9η  Ιουνίου 2021 ημέρα  Τετάρτη και με ώρα έναρξης την 19:00 πμ, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπ΄ αρίθμου 12/2021 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΜ

  1. 2.     

Έγκριση της αριθμ 4/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θάμα  «Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός των οικισμών Αρσινόης και Αρχαίας Μεσσήνης»

  1. 3.     

Προγραμματισμός και Έγκριση εκδηλώσεων Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2021 με χρήση Πολιτιστικού Τέλους

  1. 4.     

Απαλλαγή καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

  1. 5.     

Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

  1. 6.     

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινων στοιχείων θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών

  1. 7.     

Έγκριση της 3/2021 Απόφασης   Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

  1. 8.     

Παραχώρηση χρήσης γεωτεμαχίου στην ΔΕΥΑ Μεσσήνης για την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου

  1. 9.     

Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου τριμήνου 2021

10.  

Απαλλαγή  Δημοτών από Δημοτικά Τέλη και Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων  

11.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Ασφαλτόστρωση Δρόμων στη ΔΕ Μεσσήνης»  

12.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης