Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 22 Απριλίου
Η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 22 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   16 –  04  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       6506

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 9η  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την 22η  Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης την 19:00, για την  λήψη απόφασης  στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: