Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 19 Μαΐου στις 7 μ.μ.
Η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 19 Μαΐου στις 7 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   14 –  05  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       8179   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 11η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την 19η  Μαΐου 2021 ημέρα  Τετάρτη και με ώρα έναρξης την 19:00, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα  της ημερήσιας διάταξης:  

Ακολουθούν τα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ