Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 28 Ιουνίου στις 7 μ.μ.
Η 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 28 Ιουνίου στις 7 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     24–  06  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       11176

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 14η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την 28η  Ιουνίου 2021 ημέρα  Δευτέρα και με ώρα έναρξης την 19:00 πμ, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Ορισμός μελών για τη σύσταση επιτροπής Μητρώων Αρρένων για τα Ληξιαρχεία Δ.Ε. Αριστομένους και Δ.Ε. Τρικόρφου

  1. 2.     

Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και του Φιλοζωικού  Ομίλου Καλαμάτας «+βιώνω», για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

  1. 3.     

Έγκριση επιχορήγησης του συλλόγου: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης

  1. 4.     

Έγκριση πρωτοκόλλου του Έβδομου (7ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.01.2021 έως 31.03.2021 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας  ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’

  1. 5.     

Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου της Τ.Κ. Μάνεση από την ΔΕΔΔΗΕ.

  1. 6.     

Παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 28-02-2023 των Συμβάσεων σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΒΑΚ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.

  1. 7.     

Παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 28-02-2023 των Συμβάσεων σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.

  1. 8.     

Παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 28-02-2023 των Συμβάσεων σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης

  1. 9.     

Αντικατάσταση Αιρετών μελών επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων

10.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

11.  

Τροποποίηση της υπ΄αρ 36/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, Προγραμματισμός και Έγκριση Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2021

 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης