Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 19η συνεδρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου
Η 19η συνεδρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ      13 –  09  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       16271 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 19η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την  17η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα  Παρασκευή  και με ώρα έναρξης την 18:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.     

Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το έργο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μεσσήνης» -  Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου

  1. 2.     

Απευθείας εκμίσθωση και αξιοποίηση τμήματος δημοτικού ακινήτου ΑΒΚ48 στον οικισμό Αγίου Ανδρέα, Δ.Ε. Αίπειας Δήμου Μεσσήνης.

  1. 3.     

Επιχορήγηση σχολικών επιτρόπων Δήμου Μεσσήνης.

  1. 4.     

Παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

  1. 5.     

Αντικατάσταση αιρετού μέλους Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων

  1. 6.     

Τροποποίηση, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Φύκιρης