Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα στις 4 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.
Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα στις 4 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     30 –  09  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    17566    

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 20η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β')  που ισχύει για το χρονικό διάστημα έως 04.10.2021 στις 04 Οκτωβρίου   2021 ημέρα Δευτέρα  και με ώρα 18:00 , για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 1. 1.     

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜ

 

 1.  
 2. 2.     
 

Έγκριση πρωτοκόλλου του Όγδοου (8ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.04.2021 έως 30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας               ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1.  
 2. 3.     
 

Έγκριση πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης, για την περίοδο από 01.04.2021 έως 30.06.2021

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1.  
 2. 4.     
 

Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ Δήμου

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1.  
 2. 5.     
 

Έγκριση  της με αριθμό 97/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μεσσήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) με Θέμα: Απόφαση σχετικά με διακανονισμούς οφειλών των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1.  
 2. 6.     
 

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«άρση επικινδυνότητας κατολισθέντος τμήματος δημοτικής οδού Λάμπαινας Ι.Μ. Βουλκάνου»

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

 1.  
 2. 7.     
 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & τον  Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

ΤΣΕΛΙΟΥ

 1.  
 2. 8.     
 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού  έτους 2021.

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1.  
 2. 9.     
 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

 1.  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νικόλαος Φύκιρης