Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Συνοπτικός διαγωνισμός για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για το έργο ” Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Μεσσήνης “.
Συνοπτικός διαγωνισμός για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για το έργο ” Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Μεσσήνης “.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

       Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό  60.000,00 € + ΦΠΑ24% = 74.400,00 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχείο Μεσσήνης Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τεχνική Υπηρεσία Τ.Κ. 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ , μέχρι τις  20-07-2918 ημέρα Παρασκευή.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181 fax επικοινωνίας 27220-24223, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Αγγελοπούλου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμούτου Δήμου Μεσσήνης  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης επι των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

 ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016_1

6α. ΣΑΥ

6β. ΦΑΥ

7ΤΑ0ΩΚ4-6Ν0 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

EΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ν 4412-2016 στηθαια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ_ v1.0 (4)