Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 17 Αυγούστου
Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 17 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    13 – 08  – 2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:     14634 

 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                        

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (7η συνεδρίαση)  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 17  Αυγούστου 2021 ημέρα  Τρίτη  και με ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.             

Επανακαθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3 του Γ.Π.Σ Μεσσήνης

  1. 2.             

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος