Αρχική » e-Υπηρεσίες » Ηλεκτροδότηση Κτίσματος
Ηλεκτροδότηση Κτίσματος

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ηλεκτροδότηση κτίσματος είναι τα παρακάτω:

  • Υπεύθυνη Δήλωση υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ.38/91 άρθρο4 παρ.1,2,3
  • Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις Μηχανικού/ών
  • Άδεια Οικοδόμησης (πρωτότυπο)
  • Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ιδιοκτήτη/ών (θεωρημένη/ες για γνήσιο υπογραφής)
  • Τεχνική Έκθεση επιβλέποντος/ων Μηχανικού/ών
  • Παραστατικά πληρωμής επίβλεψης ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ
  • Βεβαίωση περί ρυμοτομούμενου (μόνο για οικοδομή στην Δ.Ε. Μεσσήνης)