Ληξιαρχική πράξη βαπτίσεως
  1. Κάθε βάπτιση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στon Δήμο, καταχωρείται στο ληξιαρχείο του Δήμου ή στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννηση του ληξιαρχείου που καταχωρήθηκε η πράξη γέννηση.
  2. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από τη διενέργειά της.
  3. Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με παράβολο δημοσίου 4,40 EURO. Μετά την 180η ημέρα, με καταβολή προστίμου (παράβολο δημοσίου) 13,21 EURO.
  4. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού
  5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως:
  • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  • Ταυτότητα του δηλούντα.
    1. Αν γίνει βάπτιση προσώπου (αλλοδαπού) για το οποίο δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, η Βάπτιση καταχωρείται στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσής της.