Μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων

Δικαιολογητικά
Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

 1. Διαζύγιο
 2. Ακύρωση γάμου
 3. Προσβολή πατρότητας
 4. Απόκρυψη τέκνου
 5. Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
 6. Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 7. Υιοθεσία
 8. Λύση υιοθεσίας
 9. Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 10. Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 11. Αλλαγή επωνύμου
 12. Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 13. Κτήση ιθαγένειας & απώλεια

Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου, Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου. Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76. Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.