Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  1. Για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων απαιτείται:
  • Αίτηση-Καταγγελία στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά:
  • ο ιδιοκτήτης του εν λόγω οικοπέδου.
  • η ακριβή θέση του ακινήτου.
  • τηλέφωνο επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει).