Αρχική εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Δικαιολογητικά

Κάθε έλληνας υπήκοος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο ενός Δήμου ή Κοινότητας της χώρας. Για αρχική εγγραφή ενός προσώπου στο Δημοτολόγιο είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του (της) ενδιαφερόμενου (ης).
  2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του στο Μητρώο Αρρένων προκειμένου για άνδρα και προκειμένου για γυναίκα, πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του πατέρα της.
  3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, συντεταγμένης μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά, βεβαίωση από τα βιβλία της Εκκλησίας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο, για την απόδειξη της ηλικίας (π.χ. βεβαίωση Δ/ντή σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δημοτολόγια).
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού) εφόσον είναι έγγαμοι και προκειμένου περί αγάμων αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης περί του τελεσθέντος γάμου των γονέων τους για την απόδειξη της γνησιότητας τους.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, περί μη εγγραφής του στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.

Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου, Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου. Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76. Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.