Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Κοινωνική Πολιτική » Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί » Μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακό και ΚΔΑΠ
Μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακό και ΚΔΑΠ

Ξεκίνησε από την Τρίτη 2 Αυγούστου  2022 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς / Βρεφονηπιακό Σταθμό,  στο 1ο Κ.Δ.Α.Π.  Μεσσήνης και στο Κ.Δ.Α.Π Πεταλιδίου, Δήμου Μεσσήνης για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10945/02-08-2022 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Αναλυτικότερα: 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν: 

 α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3* και  Δ** του Άρθρου 3 της παρούσας.

*Β3: Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

**Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. με ΑμεΑ): Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1.    Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησής της.

  1. 2.    Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2021. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2021, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους 2021, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30η /09/2022. 
  2. 3.    Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 – 31/12/2021), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα: 

-  27.000€ έως δύο (2) παιδιά,

- 30.000€ για τρία (3) παιδιά,

-  33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις

-  36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.

 Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα με ΑμεΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για όλες τις αιτούσες απαιτούνται:

 1.    Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2021 (εισοδήματα αιτούσας και ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, που αποκτήθηκαν από 1/1/2021 - 31/12/2021).

  1. 2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί μετά την 31η /12/2021.
  2. 3.    Δικαιολογητικά απασχόλησης /ανεργίας.
  3. 4.    Δικαιολογητικά αναπηρίας.

 Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης του Δήμου μας στα κάτωθι τηλέφωνα:

 27223 60110 , 27223 60116

καθώς και από τον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Παιδικοί Σταθμοί 2022-2023  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακό και ΚΔΑΠ
photo