Μεταδημότευση (Άγαμος)

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση για μεταδημότευση.
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία.
  3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο από πλησιέστερη ΔΟΥ.

Διευκρινίσεις
Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση, προκειμένου ο ενήλικας να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσει. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής. Άρθρο 8 παρ.1,2 εδʼ βʼ του π.δ/τος 497/1991).