Αντιδήμαρχοι
 1. Στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Γαλιάτσο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς και του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
  Τηλ: 2722360166
 2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Οχημάτων.
  Τηλ: 2722360180
 3. Στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Καλοφωλιά μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών.
  Τηλ: 2722360132
 4. Στον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Μακρή μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας.
  Τηλ: 2722360121
 5. Στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Παπαγεωργίου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Οργάνωσης, Τουρισμού, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  Τηλ: 2722360191
 6. Στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Ρούτση μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
  Τηλ: 2722360141
 7. Στην Αντιδήμαρχο κα Ελένη Τσέλιου – Μουρούφα μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και θέματα Νομικών Υποθέσεων.
  Τηλ: 2722360128

Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Παπαγεωργίου που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.