Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Γενικός Γραμματέας » Γενικός Γραμματέας
Γενικός Γραμματέας

Π. Καρνούσκος


Στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μεσσήνης, ορίστηκε με απόφαση  Δημάρχου ο Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος με Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση, Παναγιώτης Καρνούσκος.

Ο κ. Καρνούσκος έχει πολυετή εμπειρία σε ανάλογες θέσεις, καθώς έχει εργαστεί ως Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Πύλου-Νέστορος επί δύο δημοτικές θητείες, ως ειδικός συνεργάτης στον ίδιο Δήμο παλαιότερα αλλά και ως ειδικός σύμβουλος στον Δήμο Μεσσήνης κατά την προηγούμενη 4ετία.

Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με εργασιακή εμπειρία στο Δασαρχείο Καλαμάτας, στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας και ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων, έχει λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα.

Έχει εργαστεί ακόμα ως εργαστηριακός καθηγητής στο ΤΕΙ Καλαμάτας και ως εκπαιδευτής σε δημόσια ΙΕΚ και ιδιωτικά ΚΕΚ.

Τηλ: 27223-60186

e-mail: genikos@messini.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Π. ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΥ

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

- Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσω­τερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

- Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότε­ρα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκη­ση του έργου τους.

- Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

- Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη­ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συ­ζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο α­πό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Επιτροπής.

- Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο­φάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

- Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντί­στοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή.

- Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματι­κής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

- Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 161 (προσθ. Παρ. 6 στο άρθρο 161 με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009), να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

 

Γενικός Γραμματέας
photo