Νομικά Πρόσωπα

Μουσείο Χαρακτικής «Τάκη Κατσουλίδη»

Το Μουσείο Χαρακτικής «Τάκη Κατσουλίδη» φιλοξενεί έργα του Μεσσήνιου καλλιτέχνη Τάκη Κατσουλίδη, τα οποία δώρισε στο Δήμο Μεσσήνης. Η δωρεά του καλλιτέχνη αριθμείται σε διακόσια (200) περίπου έργα-χαρακτικά, είκοσι (20) έργα ζωγραφικής, 6 λευκώματα τέχνης, πιεστήριο Λιθογραφίας του 19ου αιώνα καθώς και μήτρες–ξυλογραφίες, τσίγκους και λιθογραφικές πλάκες. Το Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη συστήθηκε με το ΦΕΚ Α΄, 45/8-3-2002.

Ο σκοπός του ιδρύματος είναι:

 • Η διαφύλαξη και έκθεση του ζωγραφικού και χαρακτικού έργου του ζωγράφου Τάκη Κατσουλίδη καθώς επίσης του πιεστηρίου λιθογραφίας του 19ου αιώνα των μητρών-ξυλογραφιών, τσίγκων και λιθογραφικών πλακών.

 • Η έκδοση καταλόγου-βιβλίου που θα περιέχει όλα τα έργα του Μουσείου.

 • Η δημιουργία εργαστηρίου χαρακτικής-ζωγραφικής με παράδοση μαθημάτων σε αυτό κατά περιόδους είτε από τον ίδιο είτε από καθηγητές ή καλλιτέχνες που ο ίδιος θα στέλνει στην Μεσσήνη, καθώς και η διενέργεια διαλέξεων σχετικών με το αντικείμενο του Μουσείου.

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης

Το Νομικό Πρόσωπο συστήθηκε με το ΦΕΚ 1295/Β/16-06-2011 και προήλθε από την συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) της περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης.

Σκοπός του Νομικού Προσώπου αποτελεί:

 • Η διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.

 • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

 • Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των Σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις Σχολικές βιβλιοθήκες.

 • Η διαχείριση εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

 • Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης

Το Νομικό Πρόσωπο συστήθηκε με το ΦΕΚ 1295/Β/16-06-2011 και προήλθε από την συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών του των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια και λύκεια) της περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης.

Σκοπός του Νομικού Προσώπου αποτελεί:

 • Η διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.

 • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τυου κάθε είδους εξοπλισμού τους.

 • Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των Σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις Σχολικές βιβλιοθήκες.

 • Η διαχείριση εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

 • Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μεσσήνης (ΔΕΥΑΜ)

Η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Μεσσήνης, όπως αυτός συστήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, αποτελούμενος από τους καταργηθέντες Δήμους (σημερινές Δημοτικές Ενότητες) Αίπειας, Ανδρούσας, Αριστομένης, Βουφράδων, Ιθώμης, Μεσσήνης, Πεταλιδίου και Κοινότητας Τρίκορφου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. διαχειρίζεται 7.222 υδρόμετρα ύδρευσης μέσω των οποίων εξυπηρετούνται 9.889 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή ΕΣΥΕ 2011, στους οποίους όμως θα πρέπει να προστεθούν και οι επισκέπτες – τουρίστες που διαμένουν στα τουριστικά καταλύματα της περιοχής κατά την καλοκαιρινή περίοδο και οι οποίοι ανέρχονται σε 25.000 ημερησίως. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. συγκεκριμένα καθημερινά προβλέπει, σχεδιάζει, διευθύνει και ελέγχει με επιτυχία τους ευαίσθητους τομείς της ύδρευσης – αποχέτευσης. Η επιχείρηση χωρίς να διαθέτει δικής της Τεχνική Υπηρεσία. (χρησιμοποιεί την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης) έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς της Ύδρευσης – Αποχέτευσης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6.720.288,72 € επιτυγχάνοντας χρηματοδοτήσεις από το Γ’ ΚΠΣ, διαδημοτικά ΘΗΣΕΑ, ΕΣΠΑ κ.α. Επιλύει προβλήματα ετών με ταυτόχρονη συμπίεση του κόστους λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. μπόρεσε να συμπιέσει το κόστος λειτουργίας της και να μεταβάλλει τις ζημιές σε κέρδη.