Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Σχολικές Επιτροπές » Σχολικές επιτροπές
Σχολικές επιτροπές

Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3463/06 άρθρο 240 και 243 παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1894/1990(ΦΕΚ 110 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει .

Τα Δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ,ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών  μονάδων, ένας εκπρόσωπός των οικείων συλλόγων γονέων, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις περιπτώσεις συστέγασης άλλων σχολικών μονάδων και Ι.Ε.Κ. σε διδακτήριο ή συγκρότημα, συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ.

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι:

 • η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π)
 • η αμοιβή καθαριστριών
 • η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
 • η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες
 • η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων
 • καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Μέλη των Σχολικών Επιτροπών

ΜΕΛΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 1. Πρόεδρος: Ευγενία Μαθιοπούλου
 2. Αντιπρόεδρος: Τσέλιου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτής: Μακρής Χαράλαμπος
 3. Τακτικό μέλος: Γιαννόπουλο Παναγιώτη, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτής: Αθανασακόπουλος Δημήτριος
 4. Τακτικό μέλος: Μπατάλια Αθανασία, Δημότης
  Αναπληρωτής: Παναγιωτόπουλος Φάνης
 5. Τακτικό μέλος: Θεοδώρα Μπούτση, Δημότης
  Αναπληρώτρια: Βαρανάκη Θεοδώρα
 6. Τακτικό μέλος: Ξενογιάννης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτή: Τσερπέ Αναστάσιος
 7. Τακτικό μέλος: Βουληγέα Παναγίωτα, ως ένας εκ των αρχαιότερων διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Αναπληρωτής: Σταυρόπουλος Χρήστος
 8. Τακτικό μέλος: Γκότση Φωτεινή, ως αρχαιότερη εκ των νηπιαγωγών
  Αναπληρώτρια: Αρρώνη Ειρήνη
 9. Τακτικό μέλος: Αλιάγα Σταματίνα, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
  Αναπληρωτή: Ζέππος Νικόλαος


ΜΕΛΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 1. Πρόεδρος: Ελένη Τσέλιου
 2. Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτής: Μακρής Χαράλαμπος
 3. Τακτικό μέλος: Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτής: Αθανασακόπουλος Δημήτριος
 4. Τακτικό μέλος: Ρούτση Κωνσταντίνο, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτής: Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος
 5. Τακτικό μέλος: Ξενογιάννη Νικόλαο, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτής: Καρύδης Χρήστος
 6. Τακτικό μέλος: Τσερπέ Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
  Αναπληρωτής: Κανελλόπουλος Παναγιώτης
 7. Τακτικό μέλος: Σταθοπούλου Ελισάβετ, ως ένας  εκ των πέντε αρχαιότερων διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Αναπληρωτής: Γεωργιόπουλος Βασίλειος
 8. Τακτικό μέλος: Πλατάρος Ιωάννης, ως ένας εκ των πέντε αρχαιότερων διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Αναπληρώτρια: Γρουσουζάκου Δήμητρα
 9. Τακτικό μέλος: Αλιάγα Σταματίνα, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
  Αναπληρωτής: Ζέππος Νικόλαος
 10. Τακτικό μέλος: Μακαρούνη Αγγελική, εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας
  Αναπληρωτής: Σαφλαγιούρας Αργύριος
 11. Τακτικό μέλος: Βαρανάκη Θεοδώρα, Δημότης
  Αναπληρώτρια: Αριστομενοπούλου Διονυσία

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: 27223 60 157
Email: ktheodoropoulos@messini.gr

ΜΕΛΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

1.       Πρόεδρος: Ευγενία Μαθιοπούλου

2.       Αντιπρόεδρος: Τσέλιου Ελένη, Δημοτικό Σύμβουλο,

Αναπληρωτής: Μακρής Χαράλαμπος

3.       Τακτικό μέλος: Γιαννόπουλο Παναγιώτη, Δημοτικός σύμβουλος

Αναπληρωτής: Αθανασακόπουλος Δημήτριος

4.       Τακτικό μέλος: Μπατάλια Αθανασία, Δημότη

Αναπληρωτής: Παναγιωτόπουλος Φάνης

5.       Τακτικό μέλος: Θεοδώρα Μπούτση, Δημότης

Αναπληρώτρια: Βαρανάκη Θεοδώρα

6.       Τακτικό μέλος: Ξενογιάννης Νικόλαος, Δημοτικός σύμβουλος

Αναπληρωτή: Τσερπέ Αναστάσιο

7.       Τακτικό μέλος: Βουληγέα Παναγίωτα, ως ένας εκ των αρχαιότερων διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αναπληρωτής: Σταυρόπουλος Χρήστος

8.       Τακτικό μέλος: Γκότση Φωτεινή, ως αρχαιότερη εκ των νηπιαγωγών

Αντικαταστάτρια: Αρρώνη Ειρήνη

9.       Τακτικό μέλος: Αλιάγα Σταματίνα, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Αναπληρωτή: Ζέππος Νικόλαος